ارزیابی کارایی مهار ویروس سیستم های هواساز

ارزیابی کارایی مهار ویروس سیستم های هواساز

تماس مستقیم با سطوح آلوده و قرار گرفتن در معرض ویروس در افراد آلوده از منابع اصلی انتقال است. با این حال ، سیستم های تهویه مطبوع آلوده همچنین می توانند عامل عفونی را در دوزهای خطرناک از طریق مجاری به فضاهای دیگر منتقل کنند. این سیستم به منبع ثانویه آلودگی در ساختمان تبدیل می شود. در این مقاله یک مدل برای پیش بینی شیوع ویروس از طریق سیستم های تهویه مطبوع مرکزی و همچنین یک روش ساده برای ارزیابی کارایی کنترل ویروس سیستم ها و تأثیر معیارهای مهندسی جلوگیری از گسترش عفونت ویروسی ارائه شده است.

همچنین معیارهای ساده مهندسی را پیشنهاد می کند که می تواند کارایی مهار ویروس های سیستم را در صورت عفونت ویروس بهبود بخشد. چگونه می توان یک ویروس از یک فضای به فضای دیگر منتقل شود؟
یک مطالعه جدید در مورد پویایی مایعات ویروسی نشان داده است که شخصی که سرفه یا عطسه می کند ، قطرات بزاق را در یک مسیر کوتاه و ابر چند فاز آشفته (پف) پخش می کند. پفک حاوی هوای گرم و مرطوب است و قطرات حبس شده را تا حداکثر فاصله 8 متر (27 فوت) منتقل می کند.

اندازه قطرات با مسیرهای کوتاه می تواند به 60 تا 100 میکرومتر مربع برسد. منحنی فرود-تبخیر ولز در شکل 1 نشان می دهد که قطرات اندازه قطرات بسیار کمتری دارند و می توانند ساعت ها در هوا بمانند قبل از اینکه در امتداد باقیمانده حاوی ویروس روی زمین بمانند ، معروف به آئروسل حاوی ویروس. اقامت کردن. سرعت یک ذره 10 میکرومتر در هوا با استفاده از قانون استوک 0.003 متر بر ثانیه تخمین زده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید