بخش دوم -چگالی و دمای متبلور شدن محلول آبی لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید. دماسنج مقاوم در برابر پلاتین در سه نقطه آزمایش شده و با دماسنج مقاومت استاندارد پلاتین مقایسه می شود. نتایج کالیبراسیون خطای دمایی کلوین را در محدوده دمایی 273 تا 423 کلوین نشان می دهد.

دقت غلظت مایعات:
هیدرات لیتیوم بروماید با خلوص درصد به عنوان ماده اصلی انتخاب و از آب مقطر و هوادهی برای تهیه نمونه استفاده شد. غلظت نمونه پس از آماده سازی اندازه گیری می شود ،

زیرا هیدراتهای لیتیوم بروماید بخار آب موجود در هوا را جذب می کند. برای اندازه گیری غلظت از مقیاس الکتریکی دقیق با دقت 1 میلی گرم استفاده شد. با توجه به پراکندگی داده های اندازه گیری شده ، دقت اندازه گیری غلظت کیلوگرم در متر مکعب در محدوده غلظت تا درصد وزن است. دقت اندازه گیری و دامنه دمایی ، چگالی و غلظت مربوط به آن در جدول (1) نشان داده شده است.

4- تراکم محلول آبی لیتیوم بروماید:

در مطالعه حاضر ، 39 مقدار برای محلول آبی لیتیوم بروماید با غلظت های مختلف ، و درصد وزن در دامنه دمایی 333 تا 423 درجه کلوین با استفاده از ابزار اندازه گیری چگالی به دست آمد. شکل (2) پراکندگی چگالی عملی محلول را نشان می دهد. در این شکل چگالی بر روی محور عمودی و دما بر روی محور افقی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید