بخش اول-فناوری شبکه ای کنترل

بخش اول-فناوری شبکه ای کنترل پیشرفت های اخیر در فن آوری های شبکه کنترل تهویه مطبوع ، همراه با درک عمیق تری از ماهیت بارهای خنک کننده در ساختمان ها ، امکان صرفه جویی بیشتر در موتورخانه های خنک کننده مرکزی را شناسایی کرده است. اگر این موتورخانه ها به شبکه های کنترل دیجیتال برای … ادامه