بخش دوم-فناوری شبکه کنترل

بخش دوم-فناوری شبکه کنترل اما نکته ای که در این شکل ذکر نشده این است که سیستم طراحی شده برای منطقه کالیفرنیا باید دارای حداکثر ظرفیت خنک کننده 20٪ بیشتر از مناطق مرزی نزدیک کانادا باشد و برج خنک کننده آن باید برای دمای حباب بزرگتر انتخاب شود. اما پس از تنظیمات اولیه در شرایط … ادامه