بخش دوم -چگالی و دمای متبلور شدن محلول آبی لیتیوم بروماید

دماسنج مقاومتی با روکش لیتیوم بروماید پلاتین سه نقطه تست شده و با یک دماسنج استاندارد مقاومت به پلاتین مقایسه می شود. نتایج کالیبراسیون خطای دمای کلوین را در محدوده دمایی 273 تا 423 کلوین نشان می دهد. دقت غلظت مایعات: هیدرات لیتیوم بروماید با درصد خلوص به عنوان ماده اصلی انتخاب و از آب … ادامه

بخش دوم -چگالی و دمای متبلور شدن محلول آبی لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید. دماسنج مقاوم در برابر پلاتین در سه نقطه آزمایش شده و با دماسنج مقاومت استاندارد پلاتین مقایسه می شود. نتایج کالیبراسیون خطای دمایی کلوین را در محدوده دمایی 273 تا 423 کلوین نشان می دهد. دقت غلظت مایعات: هیدرات لیتیوم بروماید با خلوص درصد به عنوان ماده اصلی انتخاب و از آب مقطر … ادامه