بخش اول-چگالی و دمای متبلور شدن محلول آبی لیتیوم برماید

تراکم و دمای تبلور محلول آبی لیتیوم محلول آبی لیتیوم بروماید ، که در تهویه مطبوع جذبی استفاده می شود ، در این مقاله از نظر چگالی و دمای تبلور به طور مفصل بحث شده است. برای انجام این آزمایش های بسیار دقیق ، از یک متر چگالی با لوله U شکل استفاده شد. در … ادامه